Anders Røe utestengt i en kamp – Haslum

Anders Røe utestengt i en kamp

Domskomiteen fattet et vedtak på utestengelse i tre kamper for Anders Røe etter albuen han kom i skade for å treffe Khaled Chentout med i kvalkampene i mars. Haslum Håndballklubb anket og anken ble tatt delvis til følge.

I protokollen fra NHFs Apellkomites behandling av saken, heter det, blant annet:

Haslum HK og spiller Anders Røe fremhever i sin anke at det ikke er bevismessig grunnlag for at Anders Røe mente å utsette spilleren Khaled Chentout for fare eller at hans handling er spesiell uaktsom, spesielt farlig, forsettlig, skyldes høy intensitet, regelbruddet kommer aldeles uforvarende eller ondsinnet. Det er lagt ned påstand om frifinnelse, subsidiært at spilleren får en irettesettelse og atter subsidiært at spilleren ilegges karantene på maksimum én kamp.

Appellkomiteen legger samme faktum til grunn som Domskomiteen, nemlig at det er åpenbart at taklingen er spesielt farlig og at han forsettlig går inn i taklingen med albuen i hodehøyde på motstanderen, og med stor kraft. Handlingen er i tilfelle spesielt uaktsom idet spilleren løper mot en person på frikast med albuen foran seg i egen høyde med halsregionen da kampen var inne i en hektisk sluttfase. Det er viktig av generalpreventive hensyn at det ilegges sanksjoner overfor slik atferd.

Appellkomiteen mener imidlertid at straffen satt av Domskomiteen er noe for streng sett hen til sammenlignbare avgjorte saker i Appellkomiteen, og mener at en passende reaksjon i denne sak er tap av rett til å delta i 1 – én – obligatorisk kamp, regnet fra 23.05.2019.

I praksis vil det si at Anders Røe må stå over 1.- 2. eller 3. runde i cupen.