Haslum vant frem med anke – Haslum

Haslum vant frem med anke

Det var i seriekampen mellom Haslum og Elverum 16. mars i år at det oppsto noen hendelser som gjorde at håndballforbundet valgte å reagere overfor Haslum HK.

Blant annet ble åtte personer bortvist fra tribunen i pausen på grunn av upassende oppførsel.

En representant fra Elverum hevdet også at en Elverum-spiller ble stukket i kinnet med et tilskuerflagg. Haslum fikk en bot på 15.000 kroner for hendelsene. Det var en bot som klubben valgte å anke etter at sluttspillet var ferdig.

– Vi er veldig godt fornøyd med at den boten ble trukket, og at vi slik sett ble frifunnet, sier daglig leder i Haslum Håndballklubb, Jarle Ludviksen.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne vært foruten det som skjedde, og vi kommer til å være bedre forberedt neste gang en slik kamp skal spilles. Vi er ydmyke og ser at vi har forbedringspotensial, fortsetter Ludviksen.

Det ble utført hærverk på busser tilknyttet Elverum i forbindelse med kampen. Den saken er en politisak, og er under etterforskning.

I protokollen fra appellkomiteens behandling av saken, skriver de følgende: 

«Haslum HK har rettidig anket et vedtak fattet av NHFs Domskomite i sak 015/15-17.

Saken gjelder tribunebråk og manglende sikkerhetstiltak i forbindelse med kamp 99M0000131 mellom Haslum og Elverum spilt 16. mars 2016.

Haslum anker over bevisvurderingen og rettsanvendelsen og påstår seg frifunnet. Subsidiært ankes det over reaksjonsfastsettelsen.

Under kampen oppstod en del hendelser knyttet til arena og sikkerhet. Det er innsendt en egen redegjørelse fra NHFs delegat, XX. Etter anmodning fra delegaten ble det tatt grep fra Haslum for å sikre tilstrekkelig avstand mellom spillere og supportere.

I tillegg måtte delegaten gripe inn etter kampslutt for å få fjernet supportere fra kamparena.

Rett før kampen oppstod en situasjon hvor en av Elverum-spillerne sannsynligvis ble truffet av et flagg i kinnet. Appellkomiteen har vurdert de enkelte redegjørelser og uttalelser i saken. Rapporten fra NHFs delegat er grundig og omfattende, og den gir inntrykk av at sikkerhetssituasjonen var tilfredsstillende under kampen.

Inngangskontrollen kunne vært noe strengere. I tillegg mener NHFs delegat at sikkerhetstiltakene etter kampen burde vært bedre. Samtidig roser han representantene fra Haslum for sin ydmykhet og vilje til å rydde opp.

Enkelte kamper kan være intense og med høy stemning både før, under og etter kampen. Det er en «del av gamet» at publikum kan få høyt spenningsnivå. I slike sammenhenger er det viktig at det gjennomføres tiltak for å oppnå best mulig sikkerhet for spillere og publikum.

Delegaten fra NHF har vist til enkelte situasjoner som kunne vært bedre sikret. Appellkomiteen er likevel av den oppfatning at Haslum i forkant har innrettet seg i stor grad etter forskriftene og truffet tiltak underveis for å kompensere for situasjoner som oppstod.

Noen tiltak kunne vært bedre tilrettelagt før kampen, slik delegaten skriver. Dette er imidlertid ikke alvorlig nok til å betrakte de oppståtte situasjoner som «bråk og uorden», slik Domskomiteen konkluderer.

Appellkomiteen har ikke funnet bevis for at Elverum-spilleren ble truffet av en flaggstang på kinnet på en slik måte Elverum hevder.

Appellkomiteen har etter en totalvurdering ikke funnet grunnlag for å ilegge Haslum HK bot etter Protest- og Disiplinærreglementets § 5,2. ledd, jf § 8, 1. ledd, bokstav b), men en irettesettelse etter reglenes § 8, 1. ledd, bokstav a).

Appellkomiteen har enstemmig kommet til følgende vedtak:

  • 1. Anken fra Haslum HK har delvis ført frem. Haslum HK gis en irettesettelse for til dels manglende tiltak for sikkerhet i kampen mellom Haslund HK og Elverum, kamp 99M0000131.
  • 2. Ankegebyret tilfaller NHF.
  • 3. Avgjørelsen er endelig.»