GK Norge AS – Haslum

GK Norge AS

 

 

GK tilbyr tekniske installasjoner og rådgiving som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere,
– i hele byggets livssyklus. Vi prosjekterer, installerer, drifter og vedlikeholder tekniske løsninger i bygg.

Forretningsområder:
Nye- og eksisterende bygg.

Hovedprodukter:
– Klimatekniske entrepriser
– Service og vedlikehold

Fagområder:
Service, entreprise, ventilasjon, byggautomasjon, kulde, og rør.
GK har høy teknisk kompetanse og leverer tjenester innen alle fagområder som dreier seg om inneklima.

Antall ansatte i Norge, Sverige og Danmark: ca 1850

“Sammen skaper vi verdiene”
I dagens samfunn tilbringer vi størsteparten av tiden vår innendørs. Et godt innemiljø påvirker mennesker i bygg positivt gjennom færre plager, mindre sykefravær, større trivsel og økt effektivitet. Innemiljø er derfor viktig for å forvalte verdien human kapital. Gjennom bygging og forvaltning av bygg er man derfor med på å forvalte store deler av Norges realkapital. Kvaliteten på dette arbeidet og ivaretakelse av disse verdiene er derfor en viktig oppgave.

Vår misjon er “- for et bedre miljø.” Dette bidrar til verdiskapning basert på våre kunder, våre medarbeidere og våre holdninger.

Innemiljø er et sammensatt begrep som krever kunnskap om flere områder. Skal man oppnå et optimalt innemiljø må man ha kunnskap om helheten: Mennesker i bygg, kunnskap om bygg og samfunnet rundt.

Kunnskap om mennesker i bygg handler om innemiljøets påvirkning på menneskers helse, trivsel og effektivitet.

Kunnskap om bygg handler om fagkunnskap som tilrettelegger for optimalt innemiljø i hele byggets levetid, fra planlegging og byggefase, til drift, vedlikehold og rehabilitering. Hensyn som tas her er økonomi, teknologi, samarbeid, kompetanse og miljø. Målet er å skape et godt inneklima og sørge for at anleggene fungerer optimalt gjennom hele byggets levetid.

Samfunn og miljø handler om å forvalte verdiene slik at løsninger og resultater hele tiden tar hensyn til økonomiske investeringer, riktig materialbruk, energibruk og miljø

GK Norge AS
Ryenstubben 12
Pb: 70 Bryn
0611 Oslo.
Tlf.: 22 97 47 00
www.gk.no